In het kader van de Covid 19-problematiek vragen we met volgende regels rekening te houden.

Laatst aangepaste versie 22/03/2021:

Vanaf 22 maart gaan de nieuwe sport­pro­to­col­len in.
Deze bren­gen nauwelijks wijzigingen mee voor -13 jaar, +13 en +19 jaar
mag nu ook buiten sporten in bubbels van 10.
Advies om slechts 1 hobby te kiezen blijft.

Lees hieron­der onze aan­pak en vis­ie.

Covid-19 Richtlijnen

Enkele uit­trek­sels uit ons COV­ID-draaiboek gebaseerd op de sportprotocollen door Sport Vlaanderen:

Cov­id-coordin­at­or:

Charlotte Liefooghe is de COVID-coördinator, te bereiken via 0456 33 49 40 of via mail: [email protected] Die persoon is het aanspreekpunt voor de opvolging van de verschillende veiligheidsmaatregelen.

Alge­mene regels:

 • Onts­met­tings­gel staat bij het binnen­ko­men van het gebouw. Blijf deze gebruiken. Ook na de les en bij gebruik van toilet ontsmet je je handen met ontsmettingsgel.
 • Toi­letten, deurk­linken en andere voorwerpen worden telkens voor en na de dansuren onts­met door de COVID-coördinator.
 • De dans­vlo­er wordt tussen elke les gemopt.
 • Deuren blijven open­ staan tijdens alle danslessen. Ook in de 15 min tussen 2 lessen blijven deuren open voor toestroom van verse lucht.
 • Ben je ziek? Blijf thuis. Contacteer na een positieve test zeker de coronaverantwoordelijke (Charlotte Liefooghe). Deze persoon zal met jou een lijst opstellen van team-/clubleden waarmee je contact hebt gehad i.f.v. contact tracing. Als je in quarantaine of isolatie bent, kan je NIET fysiek deelnemen aan sportactiviteiten. 
 • Desin­teit­s­reg­el: 10 m² per danser in bub­bels van max 10 dansers exclusief begel­eider. Deze bub­bels hebben op geen enkel moment fysiek con­tact met elkaar. Per bubbel is er een verantwoordelijke die meer dan 18 jaar is.
  Outdoor wordt er voor +13 en + 18 jaar densiteit voorzien van 30m² per danser in bub­bels van max 10.
 • Situ­ati­es­chets (deel­ne­mers, plan­ning, aard activ­iteiten, dans­lo­caties, opper­vlakte-ana­lyse, ver­p­laatsing en looplijn­en, crowd man­age­ment) werd gemaakt en goedgekeurd door ons bestuur.Bubbels komen toe op verschillende momenten en gebruiken verschillende toegangen, er is voldoende tijd tussen de verschillende lessen.
 • Elke danser is gere­gis­t­reerd via Ledenbeheer en aan­wezigheden worden digit­aal opgen­o­men. Zo kan het con­tact tra­cing cen­ter heel een­voud­ig een excel ontvan­gen indi­en hierom wordt gev­raagd. Jouw gsm-nummer en e-mail­adres worden in dat geval doorgegeven aan het con­tact tra­cing cen­ter met alle GDPR-restricties eraan verbonden.
 • Pub­liek is niet toe­gel­aten in de gebouwen. Ouders met mondmasker kunnen hun kind afz­etten aan de voor- of achterkant van de zaal . Indien de danser dit wenst, mag hij een mondmasker dragen.
 • Een dansler­aar kan meer­dere groep­en na elkaar begel­eiden. Er wordt echter met aandrang gev­raagd om dit tot het abso­lute noodza­kelijke te beperken. De begel­eider draagt steeds een mond­mask­er en garand­eert zoveel als mogelijk de regels van social dis­tan­cing, ten­zij con­tact noodza­kelijk is in het kader van de vei­lige sportbeoefening. 
 • Het is mogelijk om in 1 indoor­locatie (1 dansstu­dio) ver­schil­lende sport­groep­en te laten sporten. Hier­bij worden de dens­iteit­s­reg­els gehanteerd en worden er organ­isat­or­ische en ruimtelijke maatregel­en gen­o­men zod­at de ver­schil­lende sport­groep­en op geen enkel moment con­tact hebben. 
 • Goedkeur­ing door lokale over­heid werd reeds beko­men. Deze blijft gehanteerd.
 • De fysieke lessen die in het weekend van 30 en 31 januari niet doorgingen, worden ingehaald tijdens het weekend van 1 mei.
 • We doen een test om out­door te sporten met +13 en +19 jarigen. We proberen om al deze dansers na paasvakantie buiten te laten opstarten. Indien het weer het niet toe laat om buiten les te geven: dan beslist lesgever in samenspraak met bestuur de dag zelf (1.5u op voorhand) of de les al dan niet doorgaat. Indien de les niet fysiek doorgaat, gaat de les toch weer online door die dag! We versturen bericht naar dansers indien nodig via whats app.

Ter info: OCHO danskampje in paasvakantie zal doorgaan, rekening houdend met het sportprotocol voor kampen (https://www.sport.vlaanderen/media/13718/protocol-voor-sportkampenkinderen.pdf).

De 6 basisreg­els blijven gelden:

 1. Respecteer de hygiëne regels
 2. Doe je activiteiten liefst buiten
 3. Denk aan de kwetsbare mensen
 4. Hou afstand (1.5m)
 5. Beperk je nauwe contacten
 6. Volg de regels over bijeenkomsten

De spe­cifieke regels per leeftijdsgroep:

Voor kinderen tot 13 jaar (°2008):

 • Bij voorkeur sport je outdoor.
 • Outdoor en indoor trainen met contact is toegestaan. Indoor en outdoor kan dit in een groep van maximum 10 personen. Sportbegeleiders worden niet meegerekend in dat maximum aantal personen. 
 • Wedstrijden met deelnemers van verschillende clubs (tornooien, competitie, interclub, …) zijn niet toegestaan.
 • We adviseren om voor 1 buitenschoolse activiteit of hobby te kiezen. Zo beperk je het aantal groepen waarin je samenkomt en verminder je het risico op verspreiding van COVID-19.

Voor jongeren vanaf 13 jaar (°2007) tot en met 18 jaar (°2002):

 • Indoor sporten is niet toegestaan.
 • Outdoor, en in zwembaden, is trainen met contact toegestaan, in een groep van maximum 10 personen. Sportbegeleiders worden niet meegerekend in dat maximum van 10 personen. Contact is toegestaan voor zover dit noodzakelijk is door de aard van de sport.
 • Wedstrijden met deelnemers van verschillende clubs (tornooien, competitie, interclub, …) zijn niet toegestaan.
 • We adviseren om voor 1 buitenschoolse activiteit of hobby te kiezen. Zo beperk je het aantal groepen waarin je samenkomt en verminder je het risico op verspreiding van COVID-19.

Voor personen vanaf 19 jaar (°2001 of vroeger) blijven de richtlijnen ongewijzigd:

 • outdoor sportactiviteiten, trainingen of outdoor sportlessen volgen met maximum 10 personen (sportbegeleider inbegrepen) en mét 1,5 m afstand is toegestaan. Deze regel geldt voor alle outdoor activiteiten voor volwassenen binnen de samenscholingsregels die van kracht zijn voor de hele maatschappij.
 • In instructiebaden en sportbaden is trainen in groepen van maximum 10 personen (sportbegeleider inbegrepen) met 1,5 m afstand toegestaan.

Contact  :  0456 33 49 40  –  [email protected]