In het kader van de Covid 19-problematiek vragen we met volgende regels rekening te houden.

Laatst aangepaste versie 01/02/2021:

Vanaf 1 feb­ru­ari gaan de nieuwe sport­pro­to­col­len in. Deze bren­gen voor­al wijzi­gin­gen met zich mee voor ‑13 jari­gen. 

Dit betekent:

dat ze in de komende periode moeten kiezen voor 1 hobby

en dat ze die hobby moeten uitvoeren in een vaste “bubbel van maximum 10”

Lees hieron­der onze aan­pak en vis­ie.

Covid-19 Richtlijnen

Enkele uit­trek­sels uit ons COV­ID-draaiboek gebaseerd op de sportprotocollen door Sport Vlaanderen:

Cov­id-coordin­at­or:

Charlotte Liefooghe is de COVID-coördinator, te bereiken via 0456 33 49 40 of via mail: info@ocho-ds.com Die persoon is het aanspreekpunt voor de opvolging van de verschillende veiligheidsmaatregelen.

Alge­mene regels:

 • Onts­met­tings­gel staat bij het binnen­ko­men van het gebouw. Blijf deze gebruiken. Ook na de les en bij gebruik van toilet ontsmet je je handen met ontsmettingsgel.
 • Toi­letten, deurk­linken en andere voorwerpen worden telkens voor en na de dansuren onts­met door de COVID-coördinator.
 • De dans­vlo­er wordt tussen elke les gemopt.
 • Deuren blijven open­ staan tijdens alle danslessen. Ook in de 15 min tussen 2 lessen blijven deuren open voor toestroom van verse lucht.
 • Ben je ziek? Blijf thuis. Contacteer na een positieve test zeker de coronaverantwoordelijke (Charlotte Liefooghe). Deze persoon zal met jou een lijst opstellen van team-/clubleden waarmee je contact hebt gehad i.f.v. contact tracing. Als je in quarantaine of isolatie bent, kan je NIET fysiek deelnemen aan sportactiviteiten. 
 • Desin­teit­s­reg­el: 10 m² per danser in bub­bels van max 10 dansers exclusief begel­eider. Deze bub­bels hebben op geen enkel moment fysiek con­tact met elkaar. Per bubbel is er een verantwoordelijke die meer dan 18 jaar is.
 • Situ­ati­es­chets (deel­ne­mers, plan­ning, aard activ­iteiten, dans­lo­caties, opper­vlakte-ana­lyse, ver­p­laatsing en looplijn­en, crowd man­age­ment) werd gemaakt en goedgekeurd door ons bestuur.
  Bubbels komen toe op verschillende momenten en gebruiken verschillende toegangen, er is voldoende tijd tussen de verschillende lessen.
 • Elke danser is gere­gis­t­reerd via Ledenbeheer en aan­wezigheden worden digit­aal opgen­o­men. Zo kan het con­tact tra­cing cen­ter heel een­voud­ig een excel ontvan­gen indi­en hierom wordt gev­raagd. Jouw gsm-nummer en e-mail­adres worden in dat geval doorgegeven aan het con­tact tra­cing cen­ter met alle GDPR-restricties eraan verbonden.
 • Pub­liek is niet toe­gel­aten in de gebouwen. Ouders met mondmasker kunnen hun kind afz­etten aan de voor- of achterkant van de zaal . Indien de danser dit wenst, mag hij een mondmasker dragen.
 • Een dansler­aar kan meer­dere groep­en na elkaar begel­eiden. Er wordt echter met aandrang gev­raagd om dit tot het abso­lute noodza­kelijke te beperken. De begel­eider draagt steeds een mond­mask­er en garand­eert zoveel als mogelijk de regels van social dis­tan­cing, ten­zij con­tact noodza­kelijk is in het kader van de vei­lige sportbeoefening. 
 • Het is mogelijk om in 1 indoor­locatie (1 dansstu­dio) ver­schil­lende sport­groep­en te laten sporten. Hier­bij worden de dens­iteit­s­reg­els gehanteerd en worden er organ­isat­or­ische en ruimtelijke maatregel­en gen­o­men zod­at de ver­schil­lende sport­groep­en op geen enkel moment con­tact hebben. 
 • Goedkeur­ing door lokale over­heid werd reeds beko­men. Deze blijft gehanteerd.
 • De fysieke lessen die in het weekend van 30 en 31 januari niet doorgingen, worden later nog ingehaald.
 • Out­door sporten doen we niet. We hanter­en hieromtrent de vol­gende rede­n­er­ing: onder­g­rond niet ideaal, je zweet omd­at je danst, je koelt af tijdens de instructiem­o­menten, je wordt ziek (wie weet doe je een vir­us op) of vlug­ger vat­baar voor blessure … 

De 6 basisreg­els blijven gelden:

 1. Respecteer de hygiëne regels
 2. Doe je activiteiten liefst buiten
 3. Denk aan de kwetsbare mensen
 4. Hou afstand (1.5m)
 5. Beperk je nauwe contacten
 6. Volg de regels over bijeenkomsten

De spe­cifieke regels per leeftijdsgroep:

Voor kinderen tot 13 jaar (°2008):

 • Bij voorkeur sport je outdoor. Indoor kan enkel mits toestemming van het lokale bestuur.
 • Indoor: verluchting/ventilatie is belangrijk
  • Laat ramen en deuren openstaan of zorg minstens voor impulsverluchting in ruimtes waar geen of ontoereikende ventilatiesystemen in gebruik zijn. Zorg bij de wissel tussen sportgroepen voor voldoende spreiding tussen de tijdslots (minstens 15 min bij impulsverluchting).
  • Monitor de CO2-waarden: ga uit van een waarschuwingsniveau (actie ondernemen om aanvoer verse lucht te verhogen) van 900 ppm CO2 en een alarmniveau (ruimte verlaten) van 1200ppm.
 • Outdoor en indoor trainen met contact is toegestaan, in een groep van max. 10 personen, excl. sportbegeleiders.
  • Uitzondering voor kampen tijdens de krokusvakantie: max. 25 personen, excl. sportbegeleiders.
 • Wedstrijden met deelnemers van verschillende clubs (tornooien, competitie, interclub, …) zijn niet toegestaan.
 • Een kind kiest voor 1 buitenschoolse activiteit (= 1 groep/bubbel). Eenzelfde groep mag wel verschillende keren per week bijeen komen.

Voor jongeren vanaf 13 jaar (°2007) tot en met 18 jaar (°2002):

 • Indoor sporten is niet toegestaan. Je mag enkel naar binnen om gebruik te maken van het toilet.
 • Outdoor is trainen met contact toegestaan, in een groep van max. 10 personen, excl. sportbegeleiders. Contact is toegestaan voor zover dit noodzakelijk is door de aard van de sport.
 • Wedstrijden met deelnemers van verschillende clubs (tornooien, competitie, interclub, …) zijn niet toegestaan.
 • Een jongere kiest voor 1 buitenschoolse activiteit (= 1 groep/bubbel). Eenzelfde groep mag wel verschillende keren per week bijeen komen.

Voor personen vanaf 19 jaar (°2001 of vroeger) blijven de richtlijnen ongewijzigd:

 • enkel outdoor trainen of outdoor sportlessen volgen met max. 4 personen (sportbegeleider inbegrepen) en mét 1,5 m afstand is toegestaan.

Contact  :  0456 33 49 40  –  info@ocho-ds.com